پایه فلزی شیرقطع و وصل

دسته بندی ها:
کد محصولسایز
0000001/2ʺ اینچ