شیر یکسر روپیچ کوپلی

دسته بندی ها:
کد محصولسایز
64115625×1ʺ اینچ
64116632×1ʺ اینچ