شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایز
641412\"3/4 * 20
6414243/4″ * 25
6414261″ * 25
6414361″ * 32