سه راهی 90 درجه دیواری پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن کوچکتعداد در بستهکارتن بزرگ
16264216×ʺ1/2×16 60 عدد15 عدد
16265020×ʺ1/2×20 8 عدد64 عدد