سه راهی تبدیل پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن بزرگتعداد در بسته
14152216×20×16 میلی متر96 عدد12 عدد
14153020×16×16 میلی متر96 عدد12 عدد
14153420×16×20 میلی متر80 عدد10 عدد
14153620×20×16 میلی متر80 عدد10 عدد
14155025×16×16 میلی متر64 عدد8 عدد
14155225×16×20 میلی متر48 عدد6 عدد
14155425×16×25 میلی متر48 عدد6 عدد
14155625×20×20 میلی متر48 عدد6 عدد
14155825×20×25 میلی متر48 عدد6 عدد
14157032×16×25 میلی متر48 عدد6 عدد
14157232×16×32 میلی متر32 عدد4 عدد
14157825*20*32 میلی متر32 عدد4 عدد
14158032×20×32 میلی متر32 عدد4 عدد
14158420*25*32 میلی متر32 عدد4 عدد
14158632×25×25 میلی متر32 عدد4 عدد
14158832×25×32 میلی متر32 عدد4 عدد
14161040×20×40 میلی متر6 عدد1 عدد
14161440×25×40 میلی متر6 عدد1 عدد
14161840×32×32 میلی متر6 عدد1 عدد
14162040×32×40 میلی متر6 عدد1 عدد
14164050×25×50 میلی متر4 عدد1 عدد
14165050×32×50 میلی متر4 عدد1 عدد
14166050×40×50 میلی متر4 عدد1 عدد
14167063×25×63 میلی متر2 عدد1 عدد
14168063×32×63 میلی متر2 عدد1 عدد