زانو 90 درجه روپیچ پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن کوچککارتن بزرگتعداد در بسته
16130216×1/2ʺ اینچ- 160 20
16131220×3/4ʺ اینچ- 112 14
16132425×3/4ʺ اینچ- 64 8
16132625×1ʺ اینچ- 64 8
16133632×1ʺ اینچ- 64 4