رابط توپیچ پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن کوچککارتن بزرگتعداد در بسته
16120216×1/2ʺ اینچ120 عدد- عدد30 عدد
16121020×1/2ʺ اینچ- 208 26
16121220×3/4ʺ اینچ- 128 16
16122425×3/4ʺ اینچ- 80 10
16122625×1ʺ اینچ- 64 8
16123632×1ʺ اینچ- 64 8
16123832×1ʺ 1/4″ اینچ- 48 6
16125040×1ʺ 1/2″ اینچ12 - 3
16125850×1ʺ 1/2″ اینچ- 8 2
16126863×2″ اینچ- 5 1