رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن کوچککارتن بزرگتعداد در بسته
16177216×1/2ʺ اینچ80 - 20
16177420×1/2ʺ اینچ56 - 14
16177825×3/4ʺ اینچ32 - 8
16178632×1ʺ اینچ- 32 4
16178840×1 1/4″ اینچ12 - 3
16179050×1 1/2″ اینچ- 16 2