تبدیل روپیچ توپیچ کوتاه

دسته بندی ها:
کد محصولسایز
121222(Bطرح)1/2ʺتوپیچX3/4ʺروپیچ اینچ
121232(1/2ʺتوپیچX1ʺروپیچ اینچ
121235(Bطرح)3/4ʺتوپیچX1ʺروپیچ اینچ
1212423/4ʺتوپیچX1 1/4ʺروپیچ اینچ
1212441ʺتوپیچX1 1/4ʺروپیچ اینچ
1212541ʺتوپیچX1 1/2ʺروپیچ اینچ
1212561 1/4ʺتوپیچX1 1/2ʺ اینچ